Algemene voorwaarden

Via mijn branchevereniging laat ik algemene voorwaarden opstellen. Algemene voorwaarden geven een omschrijving van alle rechte en plichten van mijzelf en mijn cliënt. Mijn cliënt weet dan precies waar men aan toe is. Bijvoorbeeld op het gebied van levering van zorg, betalingsvoorwaarden e.d.

Zorg in natura

In dit geval ontvangt de cliënt zorg van een voor hem willekeurige zorgverlener. Zorg wordt ingekocht door een gemeente, zorginstelling of andere instantie. Financiële middelen van de zorg komen uit de WMO, WLZ, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet.

Ik zal met name zorg verlenen die verstrekt wordt uit het Persoonsgebonden Budget.

Persoonsgebonden Budget (PGB):

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Er zijn 4 soorten pgb’s het pgb-Wmo (voor hulp thuis).

Jeugdwet

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. De nieuwe organisatie van de jeugdhulp is vastgelegd in de Jeugdwet

Wet langdurige zorg (WLZ)

is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Het gaat om 24 uurs zorg.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De cliënt kan Wmo-hulp aanvragen bij je gemeente.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

 Kinderen met een intensieve zorgvraag, of geneeskundige persoonlijke verzorging vanwege een medische aandoening of die medisch specialistische verpleging nodig hebben, vallen binnen deze wet. Ook volwassenen met een zorgvraag op het gebied van medisch specialistische verpleging, vallen binnen deze wet. Of als er sprake is van palliatieve zorg, met een levensverwachting langer dan 3 maanden.

De eenvoudigheid en de belastingvoordelen (je komt als aanmerking voor diverse aftrekposten bij aangifte Inkomstenbelasting) zijn de belangrijkste voordelen, het belangrijkste nadeel is dat je als ondernemer met je privévermogen aansprakelijk bent voor schulden van het bedrijf.

Als ZZP’er in de zorg heb ik te maken met diverse andere wet -en regelgeving. Het gaat hier om de wet en regelgeving voor de cliënt. Uit deze gelden word ik als zorgondernemer betaald voor mijn werkzaamheden.

Wet bescherming persoonsgegevens.: als ZZP’er in de zorg beschik ik over vele gevoelige persoonsgegevens. Het is belangrijk dat de client weet hoe ik hier ik hier mee omga en dat ik er op een betrouwbare manier mee omga. Om deze reden verstrek ik een privacyverklaring en laat ik een verwerkersovereenkomst ondertekenen. En zorg ik voor een actueel verwerkingsregister.

WKKGZ: Als verzorgende moet je voldoen aan de eisen van de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Het doel van de wet is om de rechtspositie van de client te verbeteren. Belangrijke punten van de WKKGZ zijn:

De patiënt heeft recht op informatie over de prestaties van de zorgaanbieders

Medische missers moeten verplicht gemeld worden aan de patiënt

Zorgaanbieders zijn verplicht om referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen komen te werken.

Het KIWA-keurmerk helpt mee om als helpende, verzorgende te voldoen aan de WKKGZ. Afsluiten van het KIWA-keurmerk is nodig.

Eigenaar

Telefoonnummer

06-57721062

Telefoonnummer

specialneedcare@outlook.com